J0SEA J0 Senior Enlisted Advisor

USPACOM
ATTN J0SEA
Box 64028
Camp H.M. Smith, HI 96861-4031
TEL: (808) 477-9032